Info Časté otázky Nápověda Kontakt

Verifikace účtu klienta

Po založení obchodního účtu není možné obchodovat, dokud uživatel nezažádá o ověření identity poskytnutím kopie osobních dokladů, které budou ověřeny pracovníky burzy.

Jaké doklady jsou potřeba ?

Verifikací účtu klienta je míněno ověření bankovního účtu a ověření osobních údajů a trvalé adresy. K ověření bankovního účtu je potřeba poslat kopii či screen shot výpisu z účtu, podstatné jsou údaje o majiteli účtu. Výši zůstatků a pohyby můžete začernit. Ověření osobních údajů a trvalé adresy provádíme na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas) a druhého dokladu vystaveného státní autoritou (např. řidičský průkaz, rodný list). V případě, že doklady totožnosti neobsahují adresu, pak je nutné nahrát potvrzení vystavené státní autoritou, které obsahuje Vaše jméno a trvalé bydliště (např. výpis OSSZ, dopis z FÚ apod). Adresu nelze dokládat fakturami za plyn, elektřinu apod. Zaslané kopie dokladů musí být v náležité kvalitě tak, aby bylo možné je bez obtíží jednoznačně přečíst a identitu klienta ověřit. Doklady musí být platné.

V případě právnických osob vyžadujeme stejné údaje od fyzických osob, které za právnickou osobu jednají. V případě jakýchkoliv pochybností si vyhrazujeme právo provést dodatečná ověření.

Jak probíhá ověření identity ?

O ověření identity zažádá klient v administraci svého účtu v sekci "Verifikace". Kde do patřičného pole nahraje ofocené doklady. Identifikace klienta je provedena manuálně a po ověření všech údajů a čitelnosti dokladů je účet klienta považován za ověřený. Klient v tu chvíli může libovolně obchodovat na burze BitStock. O výsledku verifikace bude klient informován emailem. V případě, že existovaly vklady finančních prostředků, jejichž připsání bylo pozdrženo, budou tyto prostředky automaticky připsány na obchodní účet.

Pro bankovní účty Klienta platí následující pravidla:

  • Klient může používat pouze bankovní účet registrovaný na burze. Pro platby nejsou přidělovány variabilní symboly a platba z neregistrovaného účtu nebude připsána na účet Klienta.
  • Název účtu klienta musí obsahovat jméno a příjmení Klienta uvedené v Obchodním účtu, v případě právnických osob název právnické osoby.
  • U první platby z nového účtu musí být uvedena Zpráva pro příjemce
Jak zajistíte ochranu svěřených kopií dokladů ?

Po nahrání Vašich naskenovaných dokladů dojde k jejich okamžitému zašifrování a uložení na zabezpečeném místě.

Jsme řádně zaregistrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051458 (více informací zde). Jsme tedy ze zákona povinni (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) uvedené doklady chránit před zcizením a proti neoprávněnému přístupu.

Proč je toto celé nutné ?

Ověřování identity klienta je vyžadováno podle zákona 253/2008 Sb. "o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu" (k nahlédnutí např. zde).

Provozovatel burzy podle výše uvedeného zákona je Povinnou osobou. Digitální měny jsou ale pro legalizaci výnosu z trestné činnosti velmi populární a snadno zneužitelné. Z toho důvodu jsme povinni dodržet všechna ustanovení zákona a postupovat podle něj. Znamená to pro nás, že budeme schopni na požádání příslušných orgánů doložit identitu Klienta.

Pokud v současné době někdo prodává nebo umožňuje prodej bitcoinů bez dostatečného ověření identity protistrany, vystavuje se velkému riziku, že bude zneužit jako prostředník k převedení výnosů z trestné činnosti na bitcoiny, což později může vést k blokování finančních prostředků na bankovních účtech a vyšetřování ze strany policie.