Info Časté otázky Nápověda Kontakt
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBCHODOVÁNÍ

Platné od 1.1.2017

1. DEFINICE POJMŮ

Podmínkami se rozumí tyto Všeobecné podmínky obchodování v platném znění.

Digitálními měnami se rozumí počitatelné nehmotné statky, které lze získat nákupem, převést a směnit za hmotné statky. Digitální měnou je např. bitcoin.

Burzou Provozovatele se rozumí Webové stránky na adrese https://www.bitstock.com, poskytující zprostředkování obchodu s Digitální měnami pomocí Párovatelných příkazů.

Klientem se rozumí právnická či fyzická osoba zaregistrovaná na Burze Provozovatele, která je starší 18 let a není jakkoli omezena na svých právech.

Kupujícím se rozumí Klient, který kupuje Digitální měny prostřednictvím Burzy.

Prodávajícím se rozumí Klient, který prodává Digitální měny prostřednictvím Burzy.

Provozovatelem se rozumí společnost Digital Financial Services s.r.o, Švédská 19, 15000 Praha 5, IČO 02703874, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 222516.

Účtem se rozumí soubor záznamů a přístupových údajů, které vzniknou registrací a činností Klienta na burze Provozovatele. Zahrnuje Obchodní účet. Tyto údaje jsou zpracovávány podle dokumentu Ochrana osobních údajů umístěném na adrese https://www.bitstock.com/info/privacypolicy

Verifikací účtu se rozumí ověření identity Klienta Provozovatelem pomocí osobních dokladů Klienta podle směrnice Verifikace Účtu Klienta umístěné na adrese https://www.bitstock.com/info/aml

Obchodním účtem se rozumí virtuální účet vedený Provozovatelem, na kterém jsou vedeny aktuální finanční prostředky Klienta spravované Provozovatelem. Prostředky vedené na Obchodním účtu jsou na Obchodní účet připisovány na základě přímých bankovních převodů provedených Klientem ve prospěch bankovního účtu Provozovatele, nebo ze zisku z obchodů na Burze.

Příkazem se rozumí příkaz Klienta, který Burza na pokyn Klienta zpracovává.

Přimý příkaz je příkaz, který vznikne přímou reakcí na jiný příkaz. Přímý příkaz může vzniknou pouze reakcí na jiný příkaz k nákupu či prodeji bitcoin.

Párovatelným příkazem se rozumí taková dvojice příkazů, pro kterou platí pravidla popsaná v 8. bodě těchto Podmínek.

Časem expirace příkazu se rozumí doba, po jejímž uplynutí dojde k odstranění příkazu z burzy, tímto se příkaz stává neproveditelným.

Záloha na prodej bitcoin se rozumí částka, která ja Prodávajícímu zablokována na Obchodním účtu Prodávajícího během prodeje bitcoin na Burze a která je Prodávajícímu částečně nebo zcela odečtena z Obchodního účtu ve Prospěch Provozovatele a Kupujícího, pokud dojde k uzavření obchodu pomocí Párovatelných příkazů a Prodávající na základě takto uzavřeného obchodu nezašle všechny bitcoiny, jež byly součástí obchodu, Kupujícímu.

Hloubka trhu ukazuje okamžitou nabídku a poptávku na burze na různých úrovních kurzu bitcoin.

Ovlivňováním ceny se rozumí situace, kdy Klient nebo organizovaná skupina Klientů využívá více účtů paralelně k dosažení výhodnější ceny za účelem svého obohacení.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Burza se řídí těmito Podmínkami a každý Klient je povinen je dodržovat. Pokračováním v registraci klient prohlašuje, že se seznámil s Podmínkami a souhlasí s nimi, pokud nesouhlasíte s Podmínkami, nepokračujte prosím v registraci.

Provozovatel v rámci provozování Burzy poskytuje Klientu:

zdarma zřízení a vedení Účtu, včetně zajištění přístupu Klienta k tomuto Účtu, který umožňuje Klientům se seznámit s aktuálním stavem svých finačních prostředků na Obchodním účtu
zprostředkování směny Digitálních měn za finanční prostředky mezi jednotlivými Klienty.

3. RIZIKA

Klient bere na vědomí riziko, jenž vychází z obchodování s Digitálními měnami. Klient bere na vědomí výrazné změny hodnoty Digitálních měn vůči reálným měnám. Díky výrazným pohybům na globálním trhu se může hodnota investic Klienta v podstatě kdykoliv výrazně zvýšit nebo snížit. Digitální měny jsou anonymním a velkým neregulovaným celosvětovým systémem. Obchodníci vkládají svou důvěru do digitálního, decentralizovaného a částečně anonymního systému, který skrze peer to peer síť a kryptografii drží svou integritu. Digitální měny nejsou řízeny žádnou autoritou a není možné zrušit již provedenou platbu v Digitální měně. Klient by měl vždy zvážit, zda jeho finanční situace a míra zvládání rizik je vhodná k tomu, aby obchodoval s Digitálními měnami.

4. SPRÁVA OBCHODNÍCH ÚČTŮ

Klient registrací na Burze Provozovatele souhlasí, že bude poskytovat Provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, zejména při registraci a pro potřeby obchodování na Burze. Dále Klient souhlasí s tím, že bude používat pouze jeden Obchodní účet a nebude používat Obchodní účty zřízené pro jiné Klienty.

Klient je povinen neumožnit přístup ke svému Účtu třetím osobám, jakož i třetím osobám nesdělovat jakékoli informace týkající se jeho Obchodního účtu.

Klient vždy kontroluje, že se připojuje k Burze prostřednictvím protokolu https, která se prokáže platným certifikátem. V případě, že Klientův prohlížeč hlásí neplatný certifikát Burzy, je jakýkoli další postup na takové stránce zásadním rizikem ze strany Klienta.

V případě, že Klient zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho Obchodní účet, zejména pokud jde o zneužití Obchodního účtu Klienta, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět Provozovatele.

Pokud Provozovatel zaznamená na Klientově Obchodním účtu podezřelou činnost, zejména pokud by bylo zjištěno, že Obchodní účet je využíván pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, byl použit přímo při páchání trestné činnosti anebo v souvislosti s páchanou trestní či jakoukoli jinou protizákonnou činností, je Klient povinen bezodkladně poskytnout Provozovateli vysvětlení a případně i součinnost k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí opatření na odstranění závadného stavu, pokud sám Klient bezodkladně nezjedná nápravu. Provozovatel v takovém případě je oprávněn dle svého uvážení vyrozumět příslušné orgány a znemožnit Klientu dále využívat Obchodní účet.

Provozovatel si vyhrazuje právo na zablokování přístupu Klienta k jeho Obchodnímu účtu na nezbytnou dobu v těchto případech:

1. Provozovatel zjistí porušení Obchodních podmínek Klientem nebo podezřelou činnost na Obchodním účtu Klienta nebo Klient neprovede povinnou Verifikaci Účtu.
2. Došlo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k Burze Provozovatele překonáním zabezpečení softwaru omezujícího používání nebo chránící jakýkoliv obsah.
3. Nezaplacení nebo podvodné platby za služby poskytované Klientu Provozovatelem, jakož i ve vztahu k jiným Klientům používajícím Burzu.
4. Vzniku neočekávaných provozních potíží, včetně oprav, úprav a aktualizace software Burzy.
5. Rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů, které budou mít takovou pravomoc tak Provozovateli nařídit.

5. VERIFIKACE ÚČTU

Jaké doklady jsou potřeba ?
Verifikací účtu klienta je míněno ověření bankovního účtu a ověření osobních údajů a trvalé adresy. K ověření bankovního účtu je potřeba poslat kopii či screen shot výpisu z účtu, podstatné jsou údaje o majiteli účtu. Výši zůstatků a pohyby můžete začernit. Ověření osobních údajů a trvalé adresy provádíme na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas) a druhého dokladu vystaveného státní autoritou (např. řidičský průkaz, rodný list). V případě, že doklady totožnosti neobsahují adresu, pak je nutné nahrát potvrzení vystavené státní autoritou, které obsahuje Vaše jméno a trvalé bydliště (např. výpis OSSZ, dopis z FÚ apod). Adresu nelze dokládat fakturami za plyn, elektřinu apod. Zaslané kopie dokladů musí být v náležité kvalitě tak, aby bylo možné je bez obtíží jednoznačně přečíst a identitu klienta ověřit. Doklady musí být platné.

V případě právnických osob vyžadujeme stejné údaje od fyzických osob, které za právnickou osobu jednají. V případě jakýchkoliv pochybností si vyhrazujeme právo provést dodatečná ověření.
Jak probíhá ověření identity ?
O ověření identity zažádá klient v administraci svého účtu v sekci "Verifikace". Kde do patřičného pole nahraje ofocené doklady. Identifikace klienta je provedena manuálně a po ověření všech údajů a čitelnosti dokladů je účet klienta považován za ověřený. Klient v tu chvíli může libovolně obchodovat na burze BitStock. O výsledku verifikace bude klient informován emailem. V případě, že existovaly vklady finančních prostředků, jejichž připsání bylo pozdrženo, budou tyto prostředky automaticky připsány na obchodní účet.
Pro bankovní účty Klienta platí následující pravidla:

 • Klient může používat pouze bankovní účet registrovaný na burze. Pro platby nejsou přidělovány variabilní symboly a platba z neregistrovaného účtu nebude připsána na účet Klienta.
 • Název účtu klienta musí obsahovat jméno a příjmení Klienta uvedené v Obchodním účtu, v případě právnických osob název právnické osoby.
 • U první platby z nového účtu musí být uvedena Zpráva pro příjemce kupuji bitcoiny na bitstock.
Jak zajistíte ochranu svěřených kopií dokladů ?
Po nahrání Vašich naskenovaných dokladů dojde k jejich okamžitému zašifrování a uložení na zabezpečeném místě.
Jsme řádně zaregistrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051458 (více informací zde). Jsme tedy ze zákona povinni (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) uvedené doklady chránit před zcizením a proti neoprávněnému přístupu.
Proč je toto celé nutné ?
Ověřování identity klienta je vyžadováno podle zákona 253/2008 Sb. "o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu" (k nahlédnutí např. zde).
Provozovatel burzy podle výše uvedeného zákona je Povinnou osobou. Digitální měny jsou ale pro legalizaci výnosu z trestné činnosti velmi populární a snadno zneužitelné. Z toho důvodu jsme povinni dodržet všechna ustanovení zákona a postupovat podle něj. Znamená to pro nás, že budeme schopni na požádání příslušných orgánů doložit identitu Klienta.

Pokud v současné době někdo prodává nebo umožňuje prodej bitcoinů bez dostatečného ověření identity protistrany, vystavuje se velkému riziku, že bude zneužit jako prostředník k převedení výnosů z trestné činnosti na bitcoiny, což později může vést k blokování finančních prostředků na bankovních účtech a vyšetřování ze strany policie.

6. OMEZENÍ SLUŽEB

(1)

Klient bere na vědomí, že Provozovatel burzy Bistock, společnost Digital Financial Services, s.r.o., je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takovéhoto omezení dozví tím, že burza Bitstock jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje Provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

(2)

Klient se dále zavazuje k uskutečňování obchodů používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).

(3)

Dále se klient zavazuje, že služeb společnosti Digital Financial Services, s.r.o. nevyužije

 • k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové; seznam těchto zemí uveřejňuje a aktualizuje organizace FATF-GAFI prostřednictvím internetových stránek a dále

 • k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi; původem se rozumí:

  • u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu

  • u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu

(4)

Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou společnosti Digital Financial Services, s.r.o. nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek ze strany Klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou.

(5)

Pro přepočet jiné měny, než EUR na měnu EUR se použije kurz zveřejněn Českou národní bankou aktuální pro den provedení obchodu. Pro přepočet virtuální měny na měnu EUR se použije její kurz v okamžiku provedení obchodu obvyklý na největších světových burzách obchodujících s touto virtuální měnou.

7. UKONČENÍ ČINNOSTI

Klient má právo kdykoliv dle své úvahy ukončit svůj Účet. Rozhodne-li se Klient ukončit svůj Účet, Provozovatel znepřístupní Klientův Účet, což však nelze učinit, dokud nebudou splněny veškeré závazky ze strany Klienta vůči Provozovateli a ostatním Klientům, se kterými Klient obchodoval prostřednictvím Provozovatele a Burzy. Po vypořádání závazků budou veškeré finanční prostředky Klienta převedeny na bankovní účet, ze kterého byly prostředky původně fundovány.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit Účty, do kterých se Klient po dobu delší 6 měsíců od zřízení Účtu nepřihlásí nebo delší 12 měsíců od posledního obchodu uskutečněného Klientem prostřednictvím Burzy.

8. PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ

Provozovatel poskytuje zprostředkování obchodu s Digitálními měnami pomocí Párovatelných příkazů. Párovatelnými příkazy se rozumí taková dvojice příkazů, pro které platí následující pravidla:

a. Jeden příkaz z dané dvojice je příkaz k nákupu a druhý příkaz z dané dvojice je příkaz k prodeji.
b. Oba příkazy jsou zadány pro stejnou Digitální měnu.
c. Platí, že nákupní limitní cena je větší nebo rovna prodejní limitní ceně.
d. Oba příkazy mají adekvátní minimální množství k realizaci. Tedy platí, že minimální množství k realizaci libovolného příkazu je menší nebo rovno množství druhého příkazu.

Existují dva typy párovatelných příkazů. Přímé párovatelné příkazy a výhodně párovatelné příkazy.

Příkazy jsou přímo párovatelné příkazy, pokud jsou párovatelnými a zárovneň právě jeden z této dvojice je Přímý příkaz.

Příkazy jsou výhodně párovatelnými právě tehdy, pokud zároveň platí že:

a. Nejsou přímo párovatelnými.
b. Jsou párovatelnými a zároveň pro libovolný příkaz z této dvojice neexistuje jiný příkaz, který by s takovým příkazem byl párovatelný a zároveň byl cenově výhodnější než druhý příkaz z dané dvojice. Cenově výhodnější je takový příkaz, který má nižší cenu v případě nákupního příkazu a vyšší cenu v případě prodejního příkazu.

Výhodně párovatelné příkazy vždy vzniknou přímou reakcí na hladinu v Hloubce trhu nebo mohou vzniknout zadáním nového přikazu pro nákup čí prodej bitcoin, kde zároveń takový nový příkaz není Přímým příkazem.

Zakoupení Digitální měny v rámci burzy Provozovatele znamená, že Klient zadal příkaz k nákupu, který byl přímo nebo výhodně spárován s příkazem k prodeji v libovolném časovém intervalu od jeho zadání. Platí, že tento interval je menší nebo roven času expirace příkazu.

Prodej Digitální měny v rámci burzy Provozovatele znamená, že Klient zadal příkaz k prodeji, který byl přímo nebo výhodně spárován s příkazem k nákupu v libovolném časovém intervalu od jeho zadání. Platí, že tento interval je menší nebo roven času expirace příkazu.

V případě, že Kupující zakoupí Digitální měnu v rámci burzy Provozovatele, nebude adekvátní finanční částka odepsána z Obchodního účtu okamžitě, ale bude pouze zablokována. Jakmile Prodávající dodrží svůj závazek, bude Kupujícímu částka odblokována a převedena na Obchodní účet Prodávajícího. Dále bude Prodávajícímu odblokována jeho záloha na obchod. Oběma stranám je po kontrole platnosti obchodu odečten poplatek za zprostředkování obchodu ve prospěch Provozovatele. Výše poplatku je dána poplatkovou tabulkou umístěnou na adrese https://www.bitstock.com/info/info#fees.

Prodávající je povinen plnit své závazky vůči Kupujícímu tak, aby požadovaná Digitální měna dorazila do vlastnictví Kupujícího do 24 hodin. Pokud se tak nestane, má Provozovatel právo udělit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši jeho blokované částky označované také jako Záloha na prodej bitcoin. Kupujícímu se v takovém případě odblokují jeho finanční prostředky a obdrží část Zálohy na prodej bitcoin. Prodávající je pokutován pouze v takové míře, která přímo odpovída výši nezaslaných bitcoinů, pokud například Prodávající pošle Kupujícímu polovinu požadovaných bitconů, pak je výše pokuty daná Zálohou na prodej bitcoin snižena právě na jednu polovinu.

Základní výše Zálohy na prodej bitcoin pro Prodávajícího (dále označována jako "Základní záloha na prodej bitcoin"), je dána poplatkovou tabulkou zde https://www.bitstock.com/info/info#fees. Aktuální výše Zálohy na prodej bitcoin je dále počítána dynamicky pro Prodávající, kteří na burze provedli alespoň 5 obchodů takových, kde Prodávající prodal bitcoiny Kupujícímu. U těchto Prodávajících se vždy kontroluje posledních 5 obchodů (prodejů bitcoin) Prodávajícího a pokud u těchto obchodů bylo zaznamenáno neodeslání alespoň časti požadováných bitcoinů (obchody byly zmařeny), dojde automaticky ke zvýsení Zálohy na prodej bitcoin o 1000 CZK (30 EUR) oproti výši Základní zálohy na prodej bitcoin a to za každý takto zmařený obchod, limitem pak je Záloha na prodej bitcoin v celkové výši 5000 CZK (150 EUR) / 1 BTC. Kupující jako odškodnění obdrží 70% z výše Základní zálohy na prodej bitcoin. Provozovatel obdrží 30% z výše Základní zálohy na prodej bitcoin a dále celou část Zálohy na prodej bitcoin která vznikla navíc výpočtem z historie obchodů Prodávajícího, tak jak bylo uvedeno v tomto odstavci.

V případě, že obchod není stále na Burze dokončen a tedy hrozí sankce Prodávajícímu, a přitom Prodávající obchod splnil a ví o této skutečnosti, je povinen informovat Provozovatele o vzniklé skutečnosti. V případě, že Prodávající nekontaktuje provozovatele alespoň jednu hodinu před expirací obchodu, Provozovatel neručí za případné ztráty na straně Prodávajícího.

V případě, že Kupující obdržel Digitální měnu na základě uzavřeného obchodu, ale díky technické či jiné chybě došlo k tomu, že obchod byl stornován a finanční prostředky původně sloužící k platbě ve vzniklém obchodu byly Kupujícímu připsány zpět, je kupující povinen ponechat tyto prostředky na svém obchodním účtu až do vyřešení vzniklé situace a kontaktovat Provozovatele. Pokud se kupující pokusí za tyto prostředky uzavřít další obchod nebo je přímo vybrat, bude tento přečin řešen jako přestupek v případě, že se jedná o škodu nižší než 5 tis. Kč, jinak bude řešen jako trestný čin podle zákona 40/2009 Sb.

Provozovatel v žádném případě negarantuje, že Kupující či Prodávající naleznou vhodnou nabídku k prodeji či k nákupu.

Provozovatel nemůže zodpovídat za výměnu Digitální měny, kterou si mezi sebou Klienti vyměňují. Riziko je pouze na straně Klientů. Prodávající zodpovídá za korektní odeslání a Kupující se stará o to, aby jeho údaje byly pravdivé. Provozovatel zde slouží pouze jako arbitr, který dohlíží na korektní plnění závazků a vyhrazuje si právo Klienty pokutovat v případě nesplnění jejich povinností.

V případě, že Prodávající odešle Digitální měnu na špatnou adresu, ať už nedopatřením či úmyslně, bere se závazek za nesplněný. Prodávající v takovém případě musí odeslat Digitální měnu znovu nebo je pokutován za nedodržení závazku. Domáhat se škody může pouze na majiteli cílové adresy, kam Digitální měnu omylem odeslal. Provozovatel dále neručí za chyby odeslání způsobené v peer to peer sítích třetích stran, které zprostředkovávají transakce Digitálních měn.

Provozovatel zaručuje, že nabídky prodeje a nákupu, které jsou na burze uvedeny, jsou aktuální a pochází od reálných ověřených Klientů.

Provozovatel si vyhrazuje právo na to, aby mohl kdykoliv ověřit obchody Klienta v případě podezření z Ovlivňování cen. V případě, že se prokáže, že takové ovlivňování skutečně nastalo, vyhrazuje si Provozovatel právo zablokovat účet Klienta a udělit finanční pokutu, která bude závislá na míře způsobené škody.

9. ZÁVAZNÉ PROHLAŠENÍ KLIENTA

Odsouhlasením těchto Obchodních podmínek Klient mj. prohlašuje, že pro využití burzy Bitstock se rozhodl z jednoho, případně až ze všech dále uvedených důvodů:

 • zhodnocení svého majetku a spekulace
 • nákup Bitcoinu od jiných osob a následná konverze do fiat měn
 • nákup Bitcoinu a následná úhrada nákupu zboží či služeb ve virtuální měně Bitcoin
 • převod fiat měny do virtuální měny Bitcoin

Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít burzu Bitstock, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby.

Klient bere na vědomí, že Provozovatel je na základě ustanovení zákona 253/2008 Sb. v platném znění povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených na burze Bitstock.

Na základě výše uvedených závazků Klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:

 • příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti
 • půjčka
 • dar
 • výhra
 • dědictví
 • příjem z prodeje jiného majetku

Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí Provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od Klienta doplnění získaných informací a dokladů.

10. FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Provozovatel neposkytuje žádné služby mající charakter investičního či jakéhokoli jiného druhu poradenství. Jakékoli informace, které jsou Provozovatelem Klientům prostřednictvím Burzy poskytovány, nejsou míněny jako rady či doporučení poskytované Klientům.

Každé rozhodnutí koupit nebo prodat Digitální měnu je Klientovo rozhodnutí a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty na majetku Klientů a škody, které tímto rozhodnutím Klientům vzniknou.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Klient je srozuměn s tím, že Provozovatel neručí za škody, ztráty zisku, ztráty příjmů, ztráty podnikání, ztrátu dat, nepřímé nebo následné ztráty způsobené z nedbalosti nebo z nelegální vědomé činnosti Klientů a třetích osob a dále pokud Klient poruší své povinnosti stanovené Podmínkami. Provozovatel dále neručí za škody způsobené chybou nebo úmyslem třetích stran.

Provozovatel neodpovídá za škody a újmy způsobené vyšší mocí, jakož za škody, které vznikly Klientu v důsledku rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů oprávněných Provozovateli cokoli nařídit, jakož i za škody a újmy vzniklé Klientům v důsledku změny právních předpisů a Podmínek.

Případnou reklamaci je Klient oprávněn uplatnit buď osobně v Klientském centru na adrese Elišky Peškové 1, Praha 5 nebo telefonicky na čísle +420 270 007 477 a to v pracovní době Klientského centra Po - Pá od 10:00 do 19:00 hod.

Vzhledem k tomu, že emailová komunikace není bezpečná, Provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé v důsledku jejího zneužití.

12. VÝHRADA PRÁV PROVOZOVATELE

Provozovatel je oprávněn dle svého rozhodnutí ukončit činnost Burzy. O ukončení činnosti Burzy budou Klienti informováni emailem. Provozovatel je v takovém případě povinen dokončit právě probíhající uzavřené obchody a vypořádat vzájemné závazky mezi ním a Klienty. Po vypořádání je dále povinen Klientům na jejich bankovní účty převést veškeré finanční prostředky, které byly Provozovatelem spravovány na jejich Obchodních účtech po odečtení jejich závazků vůči Provozovateli a to nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Pokud není uvedeno jinak, veškerý webový obsah na Burze Provozovatele je výlučným majetkem Provozovatele a je chráněn autorským právem a dalšími platnými právními předpisy. Software, texty, obrázky, grafika, diagramy a grafy použité na stránkách Burzy patří Provozovateli. Obsah nesmí být kopírován, reprodukován, upravován, přenášen nebo distribuován v jakékoliv formě nebo jakýmikoli prostředky. Jakékoli použití uvedeného obsahu bez doložitelného souhlasu Provozovatele znamená porušení autorských práv.

13. ZMĚNA PODMÍNEK

Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit, doplnit nebo odstranit jakékoli ustanovení těchto Podmínek (dále jen „Změna Podmínek“) s tím, že Klienti budou s předstihem informováni o Změně Podmínek prostřednictvím emailu. Pro právní vztahy mezi Klientem a Provozovatelem je vždy rozhodující to znění Podmínek, které platilo ke dni podání Příkazu.

Pokud se Klient rozhodne Burzu Provozovatele nadále používat i poté, co došlo ke Změně Podmínek, znamená to, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. Jeho povinností je jednat v souladu s novými Podmínkami.

14. ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

Tyto Podmínky se řídí a jsou vykládány v souladu s Právním řádem České Republiky.