Info Časté otázky Nápověda Kontakt
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Společnost Digital Financial Services s.r.o, Švédská 19, 15000 Praha 5, IČO 02703874 (dále jen „společnost“) zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je řádně zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00051458.

2. Společnost se zavazuje chránit vaše osobní data a neposkytovat je žádným třetím stranám. Společnost neprodá ani žádným způsobem nepronajme vaše osobní údaje žádné další osobě, pokud nebude mít váš souhlas nebo pokud zákon nebude vyžadovat jinak.

3. Osobní údaje fyzických osob budou používány výhradně pro účely společnosti, ke zprostředkování obchodu a zkvalitňování služeb, a to v rozsahu poskytnutých osobních údajů, které byly předány společnosti fyzickou osobou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

4. Poskytování osobních údajů od osob hodlajících uzavřít smluvní vztah se společností je zcela dobrovolné, nicméně pro společnost je jejich poskytnutí nezbytnou podmínkou k uzavření smluvního vztahu. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to prostřednictvím kontaktního formuláře. Po odvolání souhlasu dojde během 30 dnů k odebrání údajů z databáze společnosti.

5. Mezi osobní údaje, které jsou zpracovávány společností, patří:

jméno a příjmení, datum narození, bydliště a číslo bankovního účtu (nutné pro provedení bankovních převodů)
kontaktní údaje – email, telefonní číslo
kopie osobních dokumentů – občanského průkazu, pasu nebo jiných dokumentů prokazující totožnost klienta.

6. Mezi další námi zpracovávané údaje patří IP adresa klienta z důvodu poskytnutí informací o návštěvnosti.

7. Uživatel je povinen udržovat údaje aktualizované a neprodleně nahlásit případnou změnu osobních údajů.

8. Bude-li si uživatel přát informovat se na množství uchovávaných údajů, které má o něm společnost k dispozici, zavazuje se společnost tento údaj o množství shromážděných údajů uživateli poskytnout. Pokud se tento domnívá, že společnost, se kterou má uzavřenou smlouvu dle § 6 zákona č.101/2000 Sb., provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat společnost o vysvětlení a žádat nápravu vzniklého stavu – opravy, doplnění nebo odstranění osobních údajů pomocí kontaktního formuláře.

9. Uživatel poskytuje souhlas se zpracováním osobních údajů přijetím uživatelských podmínek po dobu trvaní smluvního vztahu se společností a po dobu nezbytně nutnou ke splnění veškerých závazků vyplývajících z uzavřených smluv, nejdéle však pěti let. Společnost si vyhrazuje právo k uchovávání nezbytných informací týkajících se uživatelů, kteří porušili všeobecné podmínky, nebo uživatelů, kterým byl účet zrušen z důvodu zneužití služeb společnosti.

10. V případě právnické osoby se osobními údaji rozumí takové údaje, které obsahově odpovídají příslušným osobním údajům u fyzických osob, a zároveň osobní údaje fyzických osob jednajících jménem této právnické osoby se společností.

11. Zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny. Změny zásad ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této stránce, v případě významných změn bude společnost informovat uživatele pomocí emailu.

12. Pokud se vyskytnou otázky, připomínky nebo jiné problémy týkající se ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás, rádi Vaše dotazy zodpovíme.